ในงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 มีการสวดพระมาลัย โดยพระสงฆ์จตุรวรรค จากวัดดาวดึงษาราม -- พระสงฆ์ผู้สวดทั้งสี่รูปสวดอย่างคล่องแคล่ว เสียงดังฟังชัดมากโดยแทบไม่ต้องพึ่งไมโครโฟน

บทพระมาลัยที่เป็นคำบรรยาย ได้จาก 1) การสวดพระมาลัย คณะครูแก้ว ผลความดี -- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ 2) พระมาลัยฉบับวัดดอนขนาก ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม -- ดอกรัก พยัคศรี ปริวรรตและเรียบเรียง โครงการสำรวจ รวบรวม และศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคตะวันตก ๒๕๕๖ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)