พื้นที่สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความสามารถทางวรรณศิลป์หรืองานวัฒธรรมต่างๆ